نوشته‌ها

آیا ضبط مکالمات اشخاص جرم است؟

 ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی و حضوری مسئله‌ای است که معمو…