اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری

در این نوع اقامت سرمایه گذاران و مدیران بخش هاى خصوصى و دولتى، حتی اگر مستقیما صاحب تجارت نبوده ولى بتوانند سابقه مدیریت و سرپرستى حداقل پنچ نفر کارکنان را در سازمان یا تجارت براى مدت ۲ سال از ۵ سال ارایه نمایند، مى‌توانند از این روش استفاده کنند.

سرمایه گذار کیست:

سرمایه گذار کسى است که سابقه مدیریت یا تجربه تجارى خود را در مدت ۲ سال از ۵ سال ثابت نمایند و دارایى معادل حداقل هشتصد هزار دلار کانادا داشته باشد و تعهد کند که معادل چهارصد هزار دلار آن را براى مدت ۵ سال در کانادا سرمایه گذارى نماید.

سرمایه گذارائى که مایل به سرمایه گذارى مبلغ چهارصد هزار دلار نمى‌باشند، مى‌توانند براى تامین این مبلغ از وام بانکی استفاده نمایند. برای دریافت وام سرمایه گذاران مى‌تواند با پرداخت صدوبیست هزار دلار کانادا به بانک، مابقی پول را جهت تکمیل سرمایه مورد نیاز از بانک وام بگیرند. باید توجه داشت که مبلغ ودیعه جهت وام غیر قابل برگشت بوده و بعنوان سود تسهیلات توسط بانک مستهلک خواهد شد.

مزایای این نوع اقامت:

  • ویزاى صادره براى سرمایه گذار و خانواده او بدون شرط است.کار فرما مختار به راه اندازى فعالیت اقتصادی و یا عدم آن مى‌باشد.
  • مدت مصاحبه براى متقاضیان سرمایه گذارى در قسمت استانى، بین ۶ تا ۹ ماه است. در نتیجه سرمایه گذاران استانى در مدت کوتاهى در مقایسه با فدرال، ویزاهاى اقامت را دریافت خواهند داشت.
  • سرمایه گذاران مهاجر در کانادا مى‌توانند از قوانین جدید (حضور غیاب) کانادا به نحو احسن استفاده نمایند. در صورتى که مهاجران از طریق کارفرمایى به خاطر داشتن شرط در سالهاى اوّل اقامت مجبور به بودن در کانادا مى‌باشند به این معنى که در قوانین گذشته مهاجران باید در ازاى هر دوازده ماه شش ماه را در داخل خاک کانادا می‌‌گذارانند.
    در سال ۲۰۰۲، مقررات حضور در کانادا به نفع مهاجران تعدیل یافت. به این طریق که مهاجران فقط باید ثابت نمایند که ۲ سال از ۵ سال را به طور پیوسته یا گسسته داخل خاک کانادا به سر برده‌اند. بنابراین چون اقامت مهاجران به روش کارفرمایی دارای شرایط می‌باشد قادر نخواهند بود که پس از آمدن به کانادا، برای مدت طولانی به اصلی خود برگردند. ولی مدیران و صاحبان صنایع که به روش سرمایه گذاری اقدام نموده‌اند می‌توانند حتی بلافاصله پس از ورود به کانادا به کشور خود برگشته و تا زمانی که رعایت ۲ سال از ۵ سال را بنمایند و نگران برگشت به کانادا نخواهند بود و آسانتر قادر خواهند بود که حتی پس از گرفتن اقامت کانادا، هنوز فعالیتهای خود را در کشور اصلی، ادامه دهند.